Follow us on

คณะกรรมการ

 

คณะที่ปรึกษา
   
1.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานที่ปรึกษา
2.   ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษา
3.   รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษา
4.   พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ ที่ปรึกษา 
5.   ดร.สาโรจน์ พรประภา ที่ปรึกษา
6.   คุณระกา นาคะชาติ ที่ปรึกษา
7.   คุณจำลอง แววพานิช ที่ปรึกษา
8.   พันเอกธัชรักษ์ ชัยชนะ ที่ปรึกษา
9.   นางสาวฐานิสา สิริถาพร ที่ปรึกษา
10. นายจีรวุฒิ กนกอรรจน์ ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการ
   
1.  ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ประธานกรรมการ
2.  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กรรมการ
3.  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรรมการ
4.  อธิบดีกรมบังคับคดี  กรรมการ
5.  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการ
6.  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กรรมการ
7.  ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
8.  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม        กรรมการ
9.  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ 
10. นางกรรณิการ์ แสงทอง กรรมการ
11. นายชาตรี โชไชย กรรมการ
12. นางทิชา ณ นคร กรรมการ
13. นายธวัชชัย ไทยเขียว กรรมการ
14. นางสาวปรียาพร ศรีมงคล กรรมการ
15. พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ  กรรมการ
16. นายพยนต์ สินธุนาวา  กรรมการ
17. นายพิสิฎฐ์ สกาญจนชัย กรรมการ
18. นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการ
19. นางอังคนึง เล็บนาค  กรรมการ
20. ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการและเลขานุการ
21. นางจิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางพยอม ราชสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved