Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

21 ม.ค. 2566
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดอบรมโครงการ คิด เขียน “เรียงความ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex

วันที่ 16 มกราคม 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดอบรมโครงการ คิด เขียน “เรียงความ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex โดยวิทยากร อาจารย์พรชัย แสนยะมูล และอาจารย์นฤเบศ สมฤทธิ์ ได้บรรยายหัวข้อ “ร้อยความคิด สู่การเขียนเรียงความ” และพัฒนาทักษะการเขียน เสริมกรเรียนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีเรือนจำ/ทัณฑสถานในเรือนจำโครงการกำลังใจฯ และเรือนจำเป้าหมายที่จะเปิดโครงการกำลังใจฯ รวมจำนวน 26 แห่ง มีผู้เข้าอบรม จำนวน 260 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความคิด เพื่อสามารถร้อยเรียงถ้อยคำเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความ

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved