Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

29 ม.ค. 2566
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้ติดตามการอบรมผู้ต้องขังฯ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้ติดตามการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 18 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท โดยมีคณะวิทยากรจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน คณะวิทยากรดำเนินการทำกิจกรรรมละลายพฤติกรรมและบรรยายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน เพื่อทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานการเรียนรู้ทำน้ำยาอเนกประสงค์ 2) ฐานการเรียนรู้ทำน้ำหมักชีวภาพ 3) ฐานการเรียนรู้ทำปุ๋ยหมักแห้ง 4) ฐานการเรียนรู้ปรับปรุงบำรุงดิน 5) ฐานการเรียนรู้น้ำส้มควันไม้ ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ต่อยอดหลังพ้นโทษได้

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved