Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

11 มี.ค. 2566
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการนวดหน้า ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการนวดหน้า ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวสิดารัตน์ สรวงสมบูรณ์ นางสาวสุพจนา มธุรพร นางสาวเชิงขวัญ นาคะประวิง นางวริศรา ธรรมรัตกุล เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน วิทยากรได้เริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดหน้า และการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้า โดยที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดและเตรียมผิวหน้าก่อนการนวด โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1.) การทำความสะอาดเครื่องสำอางและสครับหน้า

ขั้นตอนที่ 2.) การประคบร้อนเพื่อเตรียมผิวสำหรับการนวด

             3.) การนวดหน้า การนวดคอ บ่า ไหล่

และวิทยากรได้สาธิตขั้นตอนการนวดหน้าและได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในเรื่องการนวดหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิชาชีพใหม่ที่มีความน่าสนใจ และสามารถที่จะนำมาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อนำใช้ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved