Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

11 มี.ค. 2566
โครงการกำลังใจฯ ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นของผู้ต้องขัง รุ่นที่ 3

โครงการกำลังใจฯ ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นของผู้ต้องขัง รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้รูปแบบผสมผสาน (รูปแบบ On site ควบคู่กับรูปแบบ Online) ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ และนางสาวสุฐิฌา หาญกาย อบรมให้ผู้ต้องขังหญิง 10 ราย ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้มีทักษะชีวิต มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการปรับตัว และทักษะการอยู่ในสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด เปิดเผยว่า การอบรมของวันนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ค้นหาความคาดหวัง กิจกรรมหมวก 6 ใบ ซึ่งผู้อบรมมีความตั้งใจเรียนรู้อย่างดีมาก ก่อนเริ่มอบรมมีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน และความคาดหวังก่อนทำกิจกรรม ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงได้เพื่อนใหม่ซึ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมนี้เป็นผู้ใกล้จะพ้นโทษภายในสิ้นปี ๒๕๖๖ ซึ่งมาจากกองงานต่างๆ ทำให้มีเพื่อนใหม่ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และเน้นการอบรมให้มีทัศนคติเชิงบวก เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต สำหรับกิจกรรมหมวก 6 ใบ เป็นการอธิบายความสุขด้านจิตใจ ความสุขด้านกายภาพ ความสุขด้านการมีสัมพันธภาพกับสังคม ด้านคุณค่าที่ตัวเองให้ ความฝันของตัวเอง ความกังวลซึ่งในวันนี้เป็นการเริ่มต้นให้ผู้เข้าอบรมสร้างหมวกและจะนำไปประกอบการอบรมครั้งถัดไป

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved