Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

13 มี.ค. 2566
คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯติดตามงานของรจ.ชั่วคราวเขาระกำ

คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ ติดตามงานของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด และประชุมร่วมกับแรงงานจังหวัดตราดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ
วันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ นำโดย นาวาเอก (พิเศษ) วรากร วิชาเพียร คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ โดยมีนายณัฐพล จึงสิริรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราดให้การต้อนรับ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ แนะนำพื้นที่ใช้สอย ฐานการเรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยรวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ในการนี้ ได้ประชุมร่วมกันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง การให้ความร่วมมือในด้านการแนะแนวฝึกอาชีพ และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการ และพื้นที่ภายในเรือนจำชึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก การเลี้ยงจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved