Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

21 มี.ค. 2566
โครงการกำลังใจฯ ร่วมกับ ETDA เปิดการอบรมแบบผสมผสาน (Onsite & Online)ในหลักสูตรพิชิตธุรกิจออนไลน์ และ หลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล 

     วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.อ.อ. สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ฯ และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอบรมหลักสูตรพิชิตธุรกิจออนไลน์ และหลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล จัดโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใต้โครงการกำลังใจ และเรือนจำเป้าหมาย รวม 30 แห่ง รวม 900 คน เข้าร่วมการอบรมแบบผสมผสาน (Onsite & Online) พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งผู้อบรมจะใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (วันที่ 17และ 20 มีนาคม 2566) ภายหลังการอบรมจะมีการทดสอบเมื่อสอบผ่านเรียบร้อยจะได้รับใบประกาศจาก ETDA ซึ่งเป็นใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน พล.อ.อ. สมคิดฯ ประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวว่า ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ทรงเห็นว่าความรู้และทักษะทักษะดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อโซเชียล เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนในยุคปัจจุบัน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจํา จึงได้พระราชทานคําแนะนําให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เข้ามาทํางานร่วมกับโครงการกําลังใจฯ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง และในอนาคตผู้อบรมจะได้นำไปต่อยอดผลงาน เช่น การทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น ในการนี้ มีผู้อบรมกล่าวว่า ปัจจุบันไม่สามารถใช้มือถือในเรือนจำ จึงอาจขายของออนไลน์ไม่ได้ ซึ่งทาง ETDA รับว่าจะหาวิธีการจำลองขายของออนไลน์ ในระบบ Offline ในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังทดลองขายออนไลน์ในเรือนจำ จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “เริ่มต้นสร้างอาชีพออนไลน์” โดย ดร.สุนีย์ ภิรมย์ประเมศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และการบรรยายภาคบ่ายในหัวข้อ “Facebook Marketplace” โดย นายสิปปวิชญ์ ครามะคำ ซึ่งผู้อบรมให้ความตั้งใจอบรมเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved