Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

25 มี.ค. 2566
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการนวดหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการนวดหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวสิดารัตน์ สรวงสมบูรณ์ นางสาวสุพจนา มธุรพร นางสาวเชิงขวัญ นาคะประวิง นางวริศรา ธรรมรัตกุล เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน วิทยากรได้เริ่มจากการทบทวนการทำความสะอาดและเตรียมผิวหน้าก่อนการนวด โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการนวดหน้า โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1.) การนวดคอ บ่า ไหล่ จำนวน 12 ท่า ขั้นตอนที่ 2.) การกดจุดบริเวณศรีษะและใบหน้า 3.) การนวดเพื่อความผ่อนคลาย และวิทยากรได้ทบทวนขั้นตอนการนวดหน้าและได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในเรื่องการนวดหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิชาชีพใหม่ที่มีความน่าสนใจ และสามารถที่จะนำมาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อนำใช้ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved