Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

24 พ.ค. 2566
โครงการกำลังใจฯ อบรมผู้ต้องขังให้มีทักษะชีวิต พัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปี 2566

โครงการกำลังใจฯ อบรมผู้ต้องขังให้มีทักษะชีวิต พัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปี 2566 โครงการกำลังใจฯ ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นของผู้ต้องขัง รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการเป็นโครงการภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ และนายสุรวัจน์ ยุพรภักดีโรจน์ อบรมให้ผู้ต้องขังหญิง 30 ราย ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหฺญิง จังหวัดปทุมธานี การอบรมของวันนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ วิเคราะห์ตนเอง หาจุดเด่นของตนเองสิ่งที่อยากปรับปรุง และมีนายสุรวัจน์หรือที่เรียกว่า พี่แต แพะซิ่ง ซึ่งมีธุรกิจฟาร์มแพะเป็นของตัวเอง มาแนะนำถึงประสบการณ์หลังจากออกจากเรือนจำ พร้อมปัญหาอุปสรรคตลอดระยะเวลา 14 ปี จนถึงวันที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้มีการเปิดคลิปวีดีโอเพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนจากการพ้นโทษมา ซึ่งผู้อบรมมีความตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างดีนำไปสู่บรรยากาศของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะสังคม และบุคลิกภาพ ซึ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมนี้เป็นผู้ใกล้จะพ้นโทษภายในสิ้นปี 2566 ซึ่งมาจากกองงานต่างๆ ทำให้มีเพื่อนใหม่ สร้างสัมพันธภาพที่ดีและเน้นการอบรมให้มีทัศนคติเชิงบวก เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved