Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

22 พ.ค. 2566
จัดโครงการฝึกวิชาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง โดยดำเนินกิจกรรมการฝึกวิชาชีพการทำข้าวโพดอบกรอบ

กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ดำเนินการจัดโครงการฝึกวิชาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง โดยดำเนินกิจกรรมการฝึกวิชาชีพการทำข้าวโพดอบกรอบ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 โดยมีน.ส.ศิริวรรณ โสภารัตน์ และน.ส.จิรัชฌา เศรษฐบุตร เป็นวิทยากรสอนการทำข้าวโพด โดยให้ความรู้ในเรื่องการจัดเตรียมวัตถุดิบ การคำนวณต้นทุน กำไร การหาตลาดสร้างรายได้ทั้งทางขายตรงและการขายแบบออนไลน์ ปัญหาในการทำข้าวโพด แก้ไขข้อบกพร่อง การเพิ่มมูลค่าของขนมข้าวโพดที่สามารถทำขาย เป็นการเตรียมความพร้อมภายหลังพ้นโทษ เป็นทางเลือกในการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้มีชีวิตที่มั่นคงต่อไปเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผู้เข้าอบรมทุกคน ได้รับการฝึกการทำแบบให้ปฏิบัติงานจริง หากต้องทำขาย ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ การเตรียมวัตถุดิบ การฝึกปฏิบัติทำจริง เพื่อจะได้รู้วิธีการทำที่ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดจะได้มีการปรับแก้ไข ให้เข้าใจและมีความสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ใหม่การทำข้าวโพดอบกรอบโดยไม่ต้องใช้ตู้อบ มาเป็นแบบหม้อทำอาหารทั่วไป ที่ใช้กับเตาแก๊ส หรือเตาถ่าน สามารถทำผลิตข้าวโพดขายได้ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมซึ่งเคยทำขายมาแล้ว ก็สามารถไปทำต่อยอดเพิ่มการทำให้มีรสชาต ใหม่ๆ ออกขายได้ โดยถ้าพ้นโทษไปแล้วจะไปทำขายเพื่อใช้เป็นอาชีพได้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved