Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

22 พ.ค. 2566
โครงการกำลังใจฯ หารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูงให้กับผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ

โครงการกำลังใจฯ หารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูงให้กับผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูงให้กับผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุม จากความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมอนามัย และกรมราชทัณฑ์ ในการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง มีผู้ต้องขังผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จำนวน 1,251 คน การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง มีผู้ต้องขังผ่านการอบรมจำนวน 593 คน และจากการสำรวจความต้องการของผู้ที่ผ่านการอบรม มีความต้องการจะฝึกอบรมในหลักสูตรขั้นสูง 420 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถมีงานทำเมื่อพ้นโทษ เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความต้องการมากในสังคมปัจจุบัน ประกอบกับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนแรงงาน จึงเป็นที่มาของการประชุมหารือร่วมกันในวันนี้ โดยที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรขั้นเบื้องต้นและขั้นกลาง มาแล้ว โดยในระยะเร่งด่วนจะต้องดำเนินการในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่จะพ้นโทษในปีพ.ศ. 2566

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved