Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

21 ม.ค. 2566
การอบรมโครงการ “คิด เขียน เรียงความ” รูปแบบออนไลน์ วันที่ 20 มกราคม 2566 วันสุดท้ายของการอบรมโครงการ คิด เขียน “เรียงความ” รูปแบบออนไลน์

การอบรมโครงการ “คิด เขียน เรียงความ” รูปแบบออนไลน์ วันที่ 20 มกราคม 2566 วันสุดท้ายของการอบรมโครงการ คิด เขียน “เรียงความ” รูปแบบออนไลน์ โดยจากการอ่านผลงานของผู้เรียน วิทยากรได้ไห้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2566 วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนเรียงความ เทคนิคและวิธีการนำเสนอ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนโดยใช้ข้อมูลหรือเรื่องราวของตนเอง และการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการพูดคุยและสัมภาษณ์เพื่อนร่วมชั้นเรียน นำเรื่องราวมาเรียบเรียงเขียนเป็นบทความ แล้วส่งให้วิทยากรได้อ่านเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ผู้เข้ารับการอบรมจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้ง 26 แห่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับแก้รูปแบบการเขียนเรียงความของตน และได้เรียนรู้ทักษะด้านการแต่งกลอน ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในเรียงความ เพื่อให้มีความน่าสนใจ และทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจได้

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved