Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

4 เม.ย. 2566
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมจัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง

วันที่ 27 มีนาคม 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมจัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมี นายธนเดช ปุษศยกุล เป็นวิทยากร มีเรือนจำ/ทัณฑสถานในเรือนจำโครงการกำลังใจฯ และเรือนจำเป้าหมายที่จะเปิดโครงการกำลังใจฯ รวมจำนวน 25แห่ง เนื่องจากเป็นการอบรมวันแรก วิทยากรจึงได้บรรยายในหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้อยงต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับ ระบบกฎหมายของประเทศไทย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ลำดับของกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ให้ความสนใจและต้องใจอบรมเป็นอย่างดี และมีการสอบถามวิทยากรเพื่อให้อธิบายข้อสงสัยเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved